Algemene voorwaarden BasjeOnline

https://www.basjeonline.nl

Maart 2020

 

Artikel 1: Definities

 1. Bedenktijd: De wettelijke tijd van 14 dagen waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
 3. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 4. BasjeOnline: de ondernemer die producten afstand aan consumenten aanbiedt;
 5. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten door gebruik te maken van de webwinkel van BasjeOnline en andere communicatiemiddelen op afstand;

Artikel 2: Aanbieding

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van BasjeOnline en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen BasjeOnline en de consument.
 2. Bij het plaatsen van een bestelling aanvaart de consument kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden van BasjeOnline. Deze algemene voorwaarden zijn voor elke klant in te zien, vrij beschikbaar en opvraagbaar.
 3. De door BasjeOnline gedane aanbiedingen in welke vorm dan ook (zoals bijvoorbeeld vermelding op de website, prijzen, offertes en/ of prijsopgaven) zijn altijd vrijblijvend en kunnen nog wijzigen totdat de overeenkomst op afstand is gesloten.
 4. Alle afbeeldingen, verpakkingsvormen en productomschrijvingen zoals mengverhoudingen, smaak, gewichten en/ of voedingswaarden gelden slechts ter beeldvorming en kunnen mogelijk afwijken van de werkelijkheid. Dit kan geen aanleiding geven tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 3: Overeenkomst en herroepingsrecht

 1. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat de consument het aanbod heeft aanvaard, voldoet aan de gestelde voorwaarden en als deze door BasjeOnline.nl is bevestigd.
 2. De consument heeft het herroepingsrecht de overeenkomst zonder opgaaf van reden te ontbinden binnen 14 dagen na ontvangst van het product en/ of leverdatum op de door de consument gekozen afleverlocatie en BasjeOnline.nl behoudt zich te allen tijde het recht om een bestelling, zonder opgave van reden, te weigeren.
 3. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen.
 4. Herroepen gebeurt door middel van een duidelijke en ondubbelzinnige verklaring en moet volledig en duidelijk omschreven schriftelijk worden ingediend bij de BasjeOnline op het e-mailadres: Info@basjeonline.nl.
 5. Binnen 14 dagen na ontvangst en controle van het product zal BasjeOnline tot terugbetaling overgegaan en gebruikt hierbij dezelfde betaalwijze als de consument heeft gebruikt bij aanschaf.

Artikel 4: Uitsluiting herroepingsrecht

 1. De speciaal op specificaties van de consument vervaardigde producten.
 2. Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;
 3. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken.
 4. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten.
 5. Producten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt.

Artikel 5: Levering en uitvoering

 1. Overeengekomen bestellingen tot en met maandag worden op dinsdag verzonden en bestellingen tot en met woensdag worden op donderdag verzonden.
 2. BasjeOnline zal de bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Bij vertraging ontvangt de consument hierover een bericht.
 3. Als de levering niet binnen 30 dagen plaatsvindt heeft de consument het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. Na ontbinding zal BasjeOnline het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.
 4. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 6: Klachtenprocedure

 1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, doch uiterlijk binnen 14 dagen, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven schriftelijk worden ingediend bij de BasjeOnline op het e-mailadres: Info@basjeonline.nl.
 2. De bij BasjeOnline ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen na ontvangst beantwoord met een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 3. De consument dient BasjeOnline in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
 4. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.